• ติดต่อสอบถาม
 • การเดินทาง
 • FAQ
 • แผนผังเว็บไซต์
 • facebook
 • Blogger

> หน้าเพจสำหรับศิษย์เก่า

หน้าเพจสำหรับศิษย์เก่า

แนะนำศิษย์เก่า

แนะนำศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาแล้วและกำลังทำงานอยู่ทั้งในญี่ปุ่นและต่างประเทศทั่วโลก

⇒สัมภาษณ์นักเรียน

ประกาศแจ้ง

ขอแจ้งข่าวเรื่องงานเลี้ยงรุ่นและกำหนดการเข้าร่วมงานประชุมแนะนำโรงเรียนที่จะจัดขึ้นในแต่ละประเทศ ขอให้ศิษย์เก่าทุกคนเข้าร่วมงานดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน และทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับฟังข่าวคราวของศิษย์เก่าทุกคน
อีเมล:kicl@kua.kyoto-art.ac.jp

เรื่องการออกใบรับรอง

เฉพาะนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาเท่านั้นที่สามารถยื่นขอใบรับรองได้

ข้อควรระวัง
 • กรุณาเตรียมบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่มาติดต่อยื่นคำร้องและขอรับใบรับรอง
  สิ่งที่สามารถใช้เป็นบัตรประจำตัวได้
  “พาสปอร์ต” “บัตรผู้อยู่อาศัย” “ใบขับขี่” “บัตรประกันสุขภาพ”
 • การออกใบรับรองจะใช้เวลา 7 วันนับจากวันยื่นคำร้อง กรณีส่งทางไปรษณีย์จะใช้เวลานานขึ้น จึงควรเตรียมยื่นคำร้องล่วงหน้า


⇒卒業生 証明書申請(日本語) / ⇒JLPT証明書発行申請(日本語)

⇒Certificate application for graduates (English) / ⇒JLPT certificate application for graduates (English)

contact us
PageTop