• ติดต่อสอบถาม
 • การเดินทาง
 • FAQ
 • แผนผังเว็บไซต์
 • facebook
 • Blogger

> ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น

ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น

ลักษณะของหลักสูตรการเรียนการสอนเฉพาะของ

แบ่งเป็น 7 ระดับและมีระบบเลื่อนชั้นตามความสามารถ

หลักสูตร 2 ปี (เปิดภาคเรียน ปีละ 2 ครั้ง เดือนเมษายนและตุลาคม)
ปรับเลื่อนชั้นทุกๆ 6 เดือน
⇒ตารางแสดงการแบ่งระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น / ⇒เกณฑ์การเลื่อนชั้น

วิชาสัมมนาและนำเสนอผลงาน

กิจกรรมค้นคว้าและวิจัยซึ่งจะต้องใช้ความรู้ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นทุกด้าน (วิชาสัมมนา)
ฝึกฝนความสามารถในการนำเสนอ
แสดงผลสัมฤทธิ์ของการเรียนในงานประชุมนำเสนอผลงาน ณ โรงละครใหญ่ของมหาวิทยาลัย
⇒วิชาสัมมนา

วิชาเลือกที่เรียนเป็นภาษาญี่ปุ่น

⇒วิชาเลือก

ตารางเรียน
※วิชาที่เปิดสอนอาจเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละเทอม
⇒ตารางการสอน(ตารางเวลาจริงของปีการศึกษา 2562)

ปฏิทินการศึกษา
⇒2021 ปฏิทินการศึกษา

โครงสร้างวิชาเรียน

วิชาบังคับ
กลุ่มวิชาพื้นฐาน

วิชาเพื่อศึกษาความรู้ทางภาษาและฝึกฝนทักษะทางภาษา (สัปดาห์ละ 20 ชม.) 20 lesson hours/week
รูปประโยคและ สำนวน ตัวอักษรและคำศัพท์ เสียง การฟัง พูด อ่าน เขียน
แบ่งเป็น 7 ระดับตั้งแต่ระดับพื้นฐานถึงระดับสูงสุด → ระบบเลื่อนชั้น
⇒เกณฑ์การเลื่อนชั้น

วิชาสัมมนา

วิชาที่จะได้นำความรู้ความสามารถที่เรียนรู้จากกลุ่มวิชาพื้นฐานทั้งหมดมาใช้จริง
⇒วิชาสัมมนา
แสดงผลสัมฤทธิ์ของการเรียนในงานประชุมนำเสนอผลงาน

เตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นและเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนต่างชาติ

การเรียนเพื่อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N1- N2 และสอบเข้ามหาวิทยาลัยญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนต่างชาติ
เลือกเรียนให้เหมาะสมตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ต่อไปในอนาคต

วิชาเลือก

กลุ่มวิชาที่จะเพิ่มความเข้าใจต่อญี่ปุ่นให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นจากหลากหลายมุมมอง 
.จากการ “เรียนภาษาญี่ปุ่น” ไปสู่ชั้นเรียนที่ “เรียนด้วยภาษาญี่ปุ่น”
⇒วิชาเลือก

กิจกรรมการเรียนรู้นอกชั้นเรียน

กิจกรรมการเรียนรู้ที่ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียน
⇒กิจกรรมการเรียนรู้นอกชั้นเรียน

โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยวิชาชีพ

โครงการประสานความร่วมมือกับ Kyoto University of the Arts และ Kyoto Institute of Design ซึ่งเป็นสถาบันในเครือเดียวกัน
⇒โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยวิชาชีพ

วิชาสัมมนา

 • ระดับสูง
 • ระดับกลาง
 • ระดับต้น

ระดับสูง

วิชาสัมมนา ระดับสูง 2 (สัมมนา I)
อภิปรายแสดงความคิดเห็นและสรุปเนื้อหาที่ศึกษามาและนำเสนอรายงานเกี่ยวกับเรื่องที่กำหนด
ตัวอย่างหัวข้อ: “ประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรมของฉัน” “พิจารณาเรื่องการใช้นามสกุลแยกกันของสามีภรรยา” “การท้าทายของแบรนด์เกียวโตในสังคมโลก”

วิชาสัมมนา ระดับสูง 2 (สัมมนา II)
ถ่ายทอดความคิดและความรู้สึกของตนเองให้ผู้อื่นรับรู้ อภิปรายแสดงความคิดเห็นกับอาจารย์ตัวต่อตัว รับฟังบรรยายจากวิทยากรชาวญี่ปุ่นที่เชิญมา ถามตอบ สรุปเนื้อหาและจดบันทึก นอกจากนี้ มีการให้ออกมานำเสนอเรื่องราวใกล้ตัวแบบไม่ต้องเตรียมตัวล่วงหน้า

วิชาสัมมนา ระดับสูง 1
ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นโดยการรวบรวมข้อมูลและฝึกใช้ภาษาญี่ปุ่นที่เรียนจากในห้องเรียน เรียนรู้สังคมญี่ปุ่นอีกส่วนหนึ่งจากการพูดคุยกับคนญี่ปุ่นหลากหลายวัย ศึกษาเรื่องชุมชนร้านค้า Sanjo และออกมานำเสนอผลการศึกษา


ระดับกลาง

วิชาสัมมนา ระดับกลาง 3
ค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมและสังคมญี่ปุ่นและทำรายงาน เข้าฟังบรรยายเรื่อง “Shirakawame” หรือหญิงสาวที่เดินเร่ขายดอกไม้ในเมืองเกียวโตตั้งแต่สมัยเฮอัน และได้ลองทำ “Shimenawa” หรือเชือกศักดิ์สิทธิ์ที่เคยได้รับความนิยมอย่างสูงในเขต “Kitashirakawa” ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียน

วิชาสัมมนา ระดับกลาง 2
ศึกษาเกี่ยวกับวิธีคิดของคนญี่ปุ่นโดยกำหนดหัวข้อเองและสัมภาษณ์คนญี่ปุ่น จากนั้นนำผลการสัมภาษณ์มาสรุปเป็นรายงานและนำเสนอในชั้นเรียน

วิชาสัมมนา ระดับกลาง 1
ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่สงสัยเรื่องวัฒนธรรมญี่ปุ่น วิถีชีวิต วิธีคิดของผู้คน ความแตกต่างของญี่ปุ่นและประเทศบ้านเกิด ฯลฯ จากห้องสมุดหรืออินเทอร์เน็ต แล้วนำข้อมูลที่ได้มาสรุปและรายงานในชั้นเรียน


ระดับต้น

วิชาสัมมนา ระดับต้น 2
ให้แบ่งกลุ่มศึกษาเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจ เช่น วัฒนธรรมแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น วัฒนธรรมการกิน วิถีชีวิต ฯลฯ การทำงานเป็นกลุ่มจะช่วยพัฒนาทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นที่เรียนมาในชั้นเรียน หลังจากนำเสนอรายงานในชั้นเรียนแล้ว สมาชิกกลุ่มต้องช่วยกันสรุปออกมาเป็นรูปเล่มรายงาน นอกจากนี้จะฝึกการอ่านออกเสียงเพื่อเข้าใจลักษณะเฉพาะของเสียงในภาษาญี่ปุ่นและความแตกต่างกับการออกเสียงในภาษาแม่

วิชาสัมมนา ระดับต้น 1
ชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะ “ฟัง” “พูด” “อ่าน” “เขียน” ฝึกใช้ภาษาญี่ปุ่นนอกเหนือจากตำราเรียน เช่น ให้ถ่ายทำวิดีโอด้วยตนเองโดยคิดบทพูดเองและถ่ายทำเองทั้งหมดหรือให้ออกมานำเสนอโปสเตอร์แนะนำเมืองของตนเองให้เพื่อนร่วมชั้นฟังและกล่าวสุนทรพจน์ ฯลฯ

วิชาเลือก

มีวิชาต่างๆ ให้เลือกเรียน เช่น เรียนเตรียมสอบ ศึกษาวัฒนธรรมเพื่อความเข้าใจ ฯลฯ นักเรียนสามารถเลือกเรียนวิชาต่างๆ ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการมาเรียนที่ญี่ปุ่น เช่น เพื่อเรียนต่อในมหาวิทยาลัย เพื่อการทำงาน เพื่อสัมผัสประสบการณ์ที่ญี่ปุ่น ฯลฯ

 • วัฒนธรรมเกียวโต I
 • วัฒนธรรมเกียวโต II
 • ภาษาญี่ปุ่นกับสถานการณ์ปัจจุบันเบื้องต้น
 • ภาษาญี่ปุ่นกับสถานการณ์ปัจจุบัน
 • ธุรกิจกับภาษาญี่ปุ่น
 • ศิลปะและการออกแบบขั้นพื้นฐาน
วัฒนธรรมเกียวโต I
ศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมเกียวโตในหัวข้อ “มองเกียวโตจากวัฒนธรรมการดำรงชีวิต” โดยเน้นเรื่องเสื้อผ้า อาหาร ที่อยู่อาศัยเป็นหลัก จัดเวลาเพื่อให้ผู้เรียนได้สัมผัสวัฒนธรรมเกียวโตอย่างแท้จริง เช่น ฝึกทำอาหารมังสวิรัติ ทัศนศึกษาวัดและศาลเจ้า ทัศนศึกษาอาคารบ้านเรือนร้านค้าญี่ปุ่นโบราณ เป็นต้น
เสียงจากผู้เข้าเรียน

เลือกเรียนวิชานี้เพราะคิดว่าอยากรู้เรื่องเกียวโต ได้ออกภาคสนามเยอะและได้ไปสถานที่ต่างๆ มากมาย นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารมังสวิรัติและอาหารญี่ปุ่นด้วย ได้ทำแผนที่แนะนำสถานที่ในเกียวโตด้วยตนเอง คิดว่าตัวเองเข้าใจญี่ปุ่นมากขึ้นผ่านการศึกษาเรื่องเกียวโต

วัฒนธรรมเกียวโต II
ศึกษาเรียนรู้เรื่องเกียวโตซึ่งเป็นเมืองที่เราอาศัยอยู่ในปัจจุบันผ่านการศึกษาประวัติศาสตร์ นึกภาพเมืองเกียวโตในแต่ละยุคสมัยผ่านการศึกษาสภาพสังคมและการดำรงชีวิตของผู้คนในยุคต่างๆ จากหลากหลายมุมมอง
เสียงจากผู้เข้าเรียน

เลือกเรียนวัฒนธรรมเกียวโต II เพราะว่าเรียนวัฒนธรรมเกียวโต I ไปแล้ว มีออกภาคสนามไปสถานที่ต่างๆ มากมาย ได้ศึกษาเกร็ดความรู้เกี่ยวกับเกียวโตและเรื่องขนมหวานญี่ปุ่น โดยส่วนตัวรู้สึกประทับใจเมือง Uji วิชานี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เกียวโตเยอะมาก ส่วนที่ยากก็มี แต่ก็ทำให้เราได้เรียนรู้ในสิ่งที่คนทั่วไปไม่รู้

ภาษาญี่ปุ่นกับสถานการณ์ปัจจุบันเบื้องต้น
เรียนรู้เรื่องราวที่กำลังเป็นข่าวดังอยู่ในญี่ปุ่นขณะนี้ โดยอ่านหนังสือพิมพ์และดูข่าวทีวี นักเรียนที่อยู่ในระดับต้นและระดับกลางจะเรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันด้วยเช่นกันโดยพูดคุยประเด็นต่างๆ กับเพื่อนร่วมชั้น
เสียงจากผู้เข้าเรียน

เลือกเรียนวิชานี้เพราะคิดว่าเรามาถึงญี่ปุ่นแล้วก็อยากรู้เรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับญี่ปุ่น ในชั้นเรียนจะมีการนำข่าวของสัปดาห์ที่แล้วมาแบ่งกลุ่มตามหัวข้อเรื่องและเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจึงทำความเข้าใจเนื้อหา หลังจากเรียนวิชานี้ ทำให้เริ่มหันมาติดตามข่าวและเข้าใจข่าวสำคัญๆ มากขึ้น

ภาษาญี่ปุ่นกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ส่วนใหญ่จะใช้หนังสือพิมพ์หน้า 1 เป็นเอกสารประกอบการเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์และปัญหาการเมือง เศรษฐกิจ สังคมล่าสุด และอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ พร้อมทั้งกล่าวถึงสถานการณ์ในประเทศของตนเอง
เสียงจากผู้เข้าเรียน

เลือกวิชานี้เพราะคิดว่าอยากเรียนภาษาญี่ปุ่นให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ในชั้นเรียนจะอ่านบทความจากหนังสือพิมพ์ เลือกหัวข้อเรื่องและอภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนั้นๆ ร่วมกัน การเรียนวิชานี้ทำให้รู้สึกสนใจหนังสือพิมพ์และข่าวสารมากขึ้น

ธุรกิจกับภาษาญี่ปุ่น
เรียนภาษาญี่ปุ่นที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน พร้อมทั้งทำความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมธุรกิจของญี่ปุ่นอย่างลึกซึ้ง มีการเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยชาวญี่ปุ่นมาเป็นแขกเพื่อบอกเล่าประสบการณ์การสมัครงานให้ฟัง
เสียงจากผู้เข้าเรียน

เลือกเรียนวิชานี้เพราะคิดว่าอยากเรียนภาษาญี่ปุ่นที่สามารถนำไปใช้ในการหางานได้จริง ได้เรียนรู้เรื่องมารยาททางธุรกิจ คำสุภาพและเอกสารที่ใช้ในธุรกิจ คิดว่าสิ่งที่ได้เรียนมาจะเป็นประโยชน์ต่อการหางานเพราะได้เรียนรู้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน

ศิลปะและการออกแบบขั้นพื้นฐาน

คอร์สนี้ศึกษาความรู้และเทคนิคที่จำเป็นต่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัยด้านศิลปะหรือวิทยาลัยวิชาชีพด้านการออกแบบ โดยจะเริ่มปูพื้นฐานตั้งแต่ต้น ดังนั้นคนที่ไม่มีประสบการณ์ด้านศิลปะหรือการออกแบบมาก่อนเลยก็สามารถลงเรียนได้ นอกจากนี้ จะมีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลการสอบเข้าและอาจารย์จาก Kyoto University of the Arts (KUA) มาให้ความรู้เดือนละครั้ง (บรรยายเรื่องการเตรียมตัวสอบเข้า Kyoto University of the Arts)
มีวิชาเรียนหลัก 3 วิชาโดยเน้นเรื่องการวาดภาพ สี และองค์ประกอบสามมิติ สำหรับคนที่ไม่เคยเรียนศิลปะมาก่อน จะเริ่มตั้งแต่การปูพื้นฐาน มีการทดลองทำข้อสอบในอดีตและฝึกสร้างสรรค์ผลงานภายในระยะเวลาที่กำหนด และยังมีวิชาพิเศษเพื่อพัฒนาทักษะการนำเสนอผลงานซึ่งจำเป็นต้องใช้ในการอธิบายผลงาน

ระยะเวลาลงทะเบียนเรียน พ.ค. – พ.ย. ※ไม่สามารถลงทะเบียนในเทอมสองได้
ค่าลงทะเบียนเรียน 130,000 เยน(※มีค่าอุปกรณ์เพิ่มอีกประมาณ 5,000 เยน)。
เวลาเรียน 13:30 – 16:30(วันเสาร์ 9:00 – 12:00)
 • เทอมต้น (พ.ค. – ส.ค.):สัปดาห์ละ 3 วัน พุธ ศุกร์ เสาร์ (วันเสาร์ 9:00 – 12:00)
 • เทอมปลาย (ก.ย. – พ.ย.):สัปดาห์ละ 2 วัน พุธ ศุกร์
รายชื่อสถาบันที่นักเรียนสอบเข้าได้ (ประจำปี 2558)
 • Kyoto University of the Arts
 • Kyoto Seika University
 • Kyoto Saga University of Arts
 • Kyoto Institute of Design
 • ICS College of Arts
 • Osaka Designers' College
 • Tokyo Designer Gakuin College
 • Tokyo Design Academy
เงื่อนไขการลงทะเบียนเรียน
 • สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยวิชาชีพด้านศิลปะ
 • ต้องเรียนอยู่ระดับกลางขึ้นไป ณ เดือนพฤษภาคม

※วิชานี้สำหรับนักเรียนที่เริ่มเรียนตั้งแต่พื้นฐาน ไม่มีการสอนเพื่อเตรียมสอบเข้าบัณฑิตวิทยาลัย

การวาดภาพ
เรียนรู้เรื่องการวาดภาพที่ให้ความสำคัญกับองค์ประกอบภาพด้วยการศึกษาวิธีการวาดภาพและฝึกฝนการวาดภาพพื้นฐานซ้ำๆ

สี
จำคำศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับสี ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง เข้าใจลักษณะพิเศษของสีและเรียนรู้วิธีใช้สีตาม Practical Color Co-ordinate System (ระบบสีที่คิดค้นโดยศูนย์วิจัยสีของญี่ปุ่น)

องค์ประกอบสามมิติ
เรียนรู้ลักษณะพิเศษของวัสดุงานปั้นและศึกษาเทคนิคพื้นฐาน กำหนดหัวข้อโดยใช้วัสดุที่เป็นเส้น พื้นผิว ก้อนวัตถุ คิดคอนเซปต์ (ความตั้งใจต่อผลงาน) ด้วยตนเองและสร้างผลงานขึ้นมาให้เป็นรูปเป็นร่างจากภาพที่จินตนาการไว้ สำหรับผู้ที่ตั้งใจจะเรียนด้านสถาปัตยกรรม การออกแบบสิ่งแวดล้อม จะมีการฝึกทำโมเดลงานสถาปัตยกรรรม

บรรยายเรื่องการเตรียมตัวสอบเข้า
Kyoto University of the Arts

วิชานี้จะมีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลการสอบเข้าและอาจารย์จาก Kyoto University of the Arts(KUA) มาให้ความรู้เดือนละครั้ง ผู้เรียนจะได้ตรวจสอบระดับความรู้ความสามารถของตนเองพร้อมกับเรียนรู้เทคนิควิธีการและความรู้ที่จำเป็นอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อสอบให้ผ่าน โดยตั้งเป้าให้ผ่านการสอบคัดเลือกแบบ AO (เดือน ส.ค. และ ต.ค.) เนื้อหาการบรรยายจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ตั้งใจจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยวิชาชีพอื่นๆ เช่นกัน นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เทคนิคและความรู้ที่จำเป็นต่อการศึกษาหลังเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยวิชาชีพแล้วด้วย

กิจกรรมการเรียนรู้นอกชั้นเรียน

ประชุมนำเสนอผลงาน
นำเสนอผลงานจากการเรียนวิชาสัมมนา เช่น หัวข้อวิจัยรายบุคคล หัวข้อวิจัยรายกลุ่ม ณ “Shunjyuza” โรงละครของมหาวิทยาลัย

วันวัฒนธรรม
มีกำหนดวันวัฒนธรรมสำหรับแต่ละภาคเรียนซึ่งเป็นวันที่นักเรียนจะได้สัมผัสกับวัฒนธรรมของญี่ปุ่น สร้างความสนใจต่อวัฒนธรรมญี่ปุ่นและภาษาญี่ปุ่นให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นผ่านการ “ได้เห็น ได้ยินและได้สัมผัสประสบการณ์จริง” เช่น พิธีชงชา การย้อมผ้า Yuzen การทอผ้า Nishijin-ori ขนมหวานญี่ปุ่น การร่ายรำแบบญี่ปุ่น เครื่องปั้นดินเผา Kiyomizu-yaki ฯลฯ

กิจกรรมนอกโรงเรียน
งานแลกเปลี่ยนที่ไม่จำกัดชั้นเรียนหรือระดับความสามารถ โดยมีการจัดกีฬาสีเล็กๆ และทำอาหารร่วมกันที่อาคารสันทนาการ ซึ่งจะเป็นก้าวแรกของการแลกเปลี่ยนพูดคุยกับเพื่อนต่างชาติ

โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยวิชาชีพ

ดำเนินโครงการประสานความร่วมมือกับสถาบันที่ก่อตั้งขึ้นมาพร้อมกันได้แก่ Kyoto University of the Arts และ Kyoto Institute of Design

Kyoto Institute of Design

 • การบรรยายพิเศษโดยอาจารย์จากวิทยาลัย (“วัฒนธรรมเกียวโต I” ฯลฯ)

Kyoto University of the Arts

★โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานท้องถิ่นของรัฐ
นักศึกษาของ Kyoto University of the Arts จะทำกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับการติดต่อจากองค์กรธุรกิจหรือหน่วยงานท้องถิ่นของรัฐโดยถือเป็นวิชาเรียนวิชาหนึ่ง เนื้อหากิจกรรมมีหลากหลาย เช่น การทำไฟประดับที่ปราสาทนิโจ การทำป้ายดิสเพลย์ของห้างสรรพสินค้า การพัฒนาสินค้าโดยใช้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เป็นต้น ซึ่งนักเรียนของ Kyoto Institute of culture & language ก็เข้าร่วมโครงการนี้ด้วย
※年度によって参加ができるプロジェクトは変わります

เสียงจากผู้เข้าร่วมโครงการ

เข้าร่วมโครงการพัฒนาสินค้าใหม่ของ Shimane
ตัวฉันเองต้องการพัฒนาทักษะการนำเสนองานเป็นภาษาญี่ปุ่น จึงพยายามหาที่ที่จะสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นนอกชั้นเรียนได้ ตอนแรกก็ลังเลว่าจะเข้าร่วมโครงการดีหรือไม่ เพราะรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเอง ปัญหาใหญ่คือจะต้องสื่อสารกับนักศึกษาชาวญี่ปุ่นและอาจารย์ด้วยภาษาญี่ปุ่น และมีพรีเซนต์เทชั่นในช่วงสุดท้ายด้วย ทั้งยังไม่เคยมีประสบการณ์ด้านการออกแบบมาก่อนเลย จึงกังวลว่าจะทำโครงการพัฒนาสินค้าใหม่นี้ได้หรือไม่
สุดท้ายฉันก็ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการเพราะคิดว่าอยากใช้เวลาช่วงที่อยู่ญี่ปุ่นนี้ให้คุ้มค่าที่สุดและอยากพัฒนาภาษาญี่ปุ่นให้ดียิ่งขึ้น ช่วงเข้าค่ายอบรมก็พยายามพูดภาษาญี่ปุ่นให้มากที่สุด ตอนทำงานครั้งแรกนั้นยากลำบากมากแต่ก็ได้รับคำแนะนำและได้รับการช่วยเหลือจากอาจารย์ตลอด
ก่อนถึงวันนำเสนอผลงานครั้งสุดท้าย ฉันได้เตรียมพรีเซนต์เทชั่นเป็นภาษาญี่ปุ่นเพื่อถ่ายทอดให้ทุกคนฟัง การถ่ายทอดสิ่งที่ตัวเองคิดออกมาเป็นภาษาญี่ปุ่นนั้นยากมาก ฉันได้รับคำแนะนำเรื่องการนำเสนองานจากอาจารย์ว่าควรจะนำเสนออย่างไรเพื่อถ่ายทอดให้ทุกคนเข้าใจ ฝึกฝนซ้ำๆ อยู่หลายต่อหลายครั้ง แต่พอถึงวันจริงก็ตื่นเต้นมากจึงทำอะไรไม่ได้อย่างที่คิดไว้ ได้ทำงานร่วมกับนักศึกษาของ Kyoto University of the Arts ได้ไปทัศนศึกษา ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกัน 8 วัน ทำให้ได้เพื่อนที่คุยกันถูกคอเพิ่มขึ้นด้วย แม้ว่าจะเป็นงานที่ยากลำบากมาก แต่ฉันคิดไม่ผิดที่เข้าร่วมโครงการนี้ ถ้าเป็นโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นที่อื่นคงไม่มีโอกาสได้ทำอะไรแบบนี้ อยากแนะนำทุกคนว่าถ้ามีโอกาสขอให้ลองเข้าร่วมโครงการนี้★การสอนวิชาพื้นฐานศิลปะและการออกแบบโดยอาจารย์มหาวิทยาลัย
บรรยายเรื่องการเตรียมตัวสอบเข้า Kyoto University of the Arts


★การเข้าร่วมกลุ่มกิจกรรม
Club, Circle


ติดต่อสอบถาม

กรอกข้อมูลแล้ว ยืนยันความถูกต้องแล้วกดปุ่ม "ยืนยัน" ช่องที่ระบุไว้ว่า "ต้องกรอก" ให้ใส่ข้อมูลให้ครบ

ชื่อ【ต้องกรอก】 นามสกุล:
ชื่อ:
สัญชาติ【ต้องกรอก】
เพศ【ต้องกรอก】    
อายุ【ต้องกรอก】
อีเมลล์【ต้องกรอก】
ยืนยันอีเมลล์อีกครั้ง【ต้องกรอก】
เบอร์โทรศัพท์【ต้องกรอก】
คอร์สเรียนที่สนใจ【ต้องกรอก】
      
ระดับการศึกษาล่าสุด【ต้องกรอก】
ระยะเวลาที่ต้องการเข้าศึกษา【ต้องกรอก】
รายละเอียดที่ต้องการสอบถาม【ต้องกรอก】
contact us
PageTop